Skip to content
Graf med estimater på prisendringer i kommende år
Anders Kaijserto, sep 14, '233 min read

Hur mycket el kommer behövas 2050?

Enligt Energimyndighetens rapport kommer efterfrågan på El kommer öka drastiskt de närmaste årtiondena. I det mest aggressiva scenariot kommer elanvändningen nästan tredubblas, men även i det mest försiktiga scenariot ökar elanvändningen med nästan 70%. För att klara omställningen behövs alla fossilfria kraftslag enligt Energimyndigheten.

Sveriges nuvarande energianvändning uppgår till cirka 355 TWh per år, där elektricitet utgör knappt 40% av totalen (cirka 135 TWh).  Utöver el är det i dagsläget framförallt fossila bränslen (ca 150 TWh) och biobränslen.

I en färsk rapport från Energimyndigheten har olika scenarier utarbetats för energianvändningen fram till år 2050. Det mest ambitiösa scenariot förutspår en ökning från 355 till 462 TWh per år, vilket skulle innebära en betydande ökning av efterfrågan på elektricitet.

Men även i det mer försiktiga scenariot, där energianvändningen förväntas öka till 370 TWh från dagens nivå, förutses en kraftig ökning av elanvändningen, främst till följd av minskad användning av fossila bränslen och en ökad användning av el och biobränslen.Grafisk illustration av trend

Efterfrågan på El ökar radikalt i alla scenarier
Enligt de olika scenarierna står elproduktionen inför enorma utmaningar under de kommande decennierna, där elanvändningen nästan tredubblas i det mest progressiva scenariot, från dagens nivå på cirka 130-135 TWh till 349 TWh år 2050. Även i det mer försiktiga scenariot förutspås en ökning av elanvändningen till cirka 225 TWh år 2050.

Redan år 2030 förväntas efterfrågan på el öka markant, från dagens nivå på 130-135 TWh till mellan 160 och 200 TWh.

Alla fossilfria kraftslag behövs
I rapporten framhåller energimyndigheten vikten av att använda alla fossilfria kraftslag för att möta den ökande elektrifieringen. Vi har en betydande potential inom områden som landbaserad vindkraft, befintlig kärnkraft, havsbaserad vindkraft och ny kärnkraft. Alla dessa kraftslag bedöms vara lönsamma på lång sikt enligt energimyndighetens energisystemmodelleringar som presenteras i rapporten.

Industrin är drivande i omvandlingen
Framförallt är det industrin som förväntas driva på den ökade elanvändningen. Från dagens nivå på 47 TWh förutspås en ökning till mellan 97 och 187 TWh. En av huvudorsakerna är den ökande elanvändningen inom järn- och stålindustrin. Man ser en betydande ökning av efterfrågan på produkter som elektrobränslen, fossilfritt stål och batterier, vilket antagligen kommer leda till ökad industriell produktion.

I samtliga scenarier framstår vätgasproduktion via elektrolys som en central faktor bakom den ökande elanvändningen. Prognoserna runt vätgasproduktion varierar mellan 22 och 100 TWh fram till år 2050.

Förväntningarna är att användningen av fossila bränslen inom industrin kommer att minska med mellan 58 och 70 procent fram till år 2050. De bränslen som fortfarande kommer att användas inkluderar främst gasol, naturgas och några få andra bränslen.

Bostads- och servicesektorn ligger relativt konstant
Bostads- och servicesektorn har länge legat på en relativt konstant energiförbrukning, och det verkar som att denna stabilitet kommer att fortsätta. Från 140 TWh under 2020 kan vi förvänta oss en ökning till någonstans mellan 145–155 TWh fram till 2050, beroende på vilket framtida scenario man granskar. Den uppgång man trots allt ser är kopplad till en förväntad boom inom datacenter samt en snabbare elektrifieringstakt bland arbetsmaskiner.

Energianvändningen i transportsektorn minskar
Från att ha konsumerat 79 TWh energi 2020 förväntas transportsektorn minska sitt energibehov till mellan 49-54 TWh fram till 2050. Ett av de mest ambitiösa scenarierna menar att i stort sett alla personbilar kan vara elektrifierade till 2050. Man ser en märkbar förskjutning redan 2030, med ca 20-40% av personbilarna som drivs helt av el.vMen för att denna övergång ska fungera behövs stora investeringar i laddinfrastruktur.

Slutsats
Rapporten från Energimyndigheten framhåller en klar riktning mot ökad elektrifiering, med elektricitet som en central del av framtida energisystem. Det är tydligt att som fossila bränslen fasas ut, kommer elektrifieringen att omforma Sveriges energilandskap fram till 2050. Ledarskap inom industrin, politiska beslut och teknologiska framsteg kommer alla att vara avgörande i denna övergång.

Ta kontakt med Noova, så hjälper vi dig!
Noova är här för att hjälpa ditt företag att navigera genom dessa förändringar och lyckas med hållbarhetsrapportering. Ta kontakt med oss idag för att komma igång!

RELATERADE ARTIKLAR