Skip to content
Graf som viser prisfluktuasjoner
Anders Kaijserfr, jul 21, '232 min read

Elprisets berg-och-dalbana: Varför varierar elpriset så mycket?

För bara några år sedan var elpriserna relativt stabila och visade små variationer mellan årstiderna. Men under de senaste 1-2 åren har vi bevittnat extrema fluktuationer i södra Sverige, där elpriserna kan öka dramatiskt från 5-6 öre/kWh ena dagen till uppemot 500-600 öre/kWh bara några dagar senare. Vad ligger bakom denna ökade volatilitet? Här är de tre viktigaste faktorerna enligt min analys.

Orsak 1 - Mindre kärnkraft och mer vindkraft 
Sverige har stängt ner flera kärnkraftsreaktorer sedan 2015, vilket har resulterat i en minskning av kärnkraftens andel i den totala elproduktionen. rån att ha utgjort 40% år 2012 till knappt 30% år 2022. Denna minskning har medfört en effektförlust på 2900 MW, vilket motsvarar nästan fyra gånger kapaciteten hos Sveriges största vattenkraftverk, Harsprånget i Luleå älv (818 MW).

Samtidigt har vindkraften expanderat betydligt och utgör nu nästan 20% av den totala elproduktionen i Sverige. Från cirka 1500 vindkraftverk och en produktion på 3,5 TWh år 2010, till över 5000 verk och en produktion på 33 GWh 2022.

Denna övergång från kärnkraft till vindkraft har skapat en situation där elpriserna kan variera dramatiskt beroende på vindförhållandena. Vid blåsiga dagar kan vi producera stora mängder billig el, medan vi vid vindstilla perioder tvingas använda dyrare produktionskällor, vilket skapar stora svängningar i priserna. (Läs mer om hur elpriset sätts här)

Nedan är en graf, som visualiserar hur mycket elproduktionen från vindkraft varierar, jämfört med kärnkraft, vilket skapar stora variationer i hur mycket elproduktion som finns tillgängligt.  Se tex. slutet av november, början av december 2022. Flera veckor med lite vindkraft, samtidigt som förbrukningen var hög, vilket ledde dagspriser på 300-500 öre/kWh i Elområde 3 och 4 under denna period. 

Screenshot 2023-07-18 at 10.19.37

Orsak 2 - Begränsningar i elöverföringen
Begränsningarna i elöverföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige spelar också en avgörande roll. El från vatten- och vindkraft i norra Sverige kan inte transporteras tillräckligt till södra Sverige, vilket begränsar tillgången på billig el i söder under perioder med låg vindkraftproduktion. Detta leder ofta till att södra Sverige måste importera el till högre priser från våra grannländer.

Ytterligare en faktor är att nedläggningen av kärnkraftsreaktorer i södra Sverige har minskat överföringskapaciteten ytterligare, vilket gör det svårare att utnyttja norra Sveriges överskott av el. En allmän regel är att för varje megawatt planerad kraft som tas bort i södra Sverige förlorar man  överföringskapaciteten med en halv megawatt.

Orsak 3 - Energikris hos våra grannländer 
Södra Sverige är nu mer beroende av elimport från grannländer som Polen och Tyskland. Samtidigt har energikrisen orsakad av Rysslands invasion av Ukraina lett till dramatiskt höjda gaspriser. Från att ha legat på stabila nivåer runt 15 euro/MWh har priserna skjutit i höjden och nått 100-200 euro/MWh. Eftersom en stor del av elproduktionen i Tyskland och Polen kommer från gas, har elpriserna på dessa marknader ökat markant.

Dessa höjda priser på el och gas i våra grannländer har påverkat elpriserna i södra Sverige när vi är i behov av import, vilket ytterligare bidrar till de extrema variationerna i elpriset.

Karta över de nordiska länderna, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland,

Slutsats
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de ökade variationerna i elpriset i Sverige de senaste åren beror på flera faktorer. Dessa inkluderar minskad kärnkraft, ökad vindkraft, begränsad elöverföring mellan norr och söder samt energikrisen hos våra grannländer. Som ett resultat upplever vi låga elpriser när det blåser och vi har egen elproduktion, men höga priser när vi är beroende av import. Framtida utmaningar ligger i att hantera denna volatilitet och diversifiera energikällorna för att säkerställa en stabil och hållbar elförsörjning.

 

RELATERADE ARTIKLAR